چطور دکوراسیون خانه خود را به سبک مینیمال دیزاین کنیم ؟

توسط تحریریه گروه معماری هانس
3296 بازدید

چطور دکوراسیون خانه خود را به سبک مینیمال دیزاین کنیم

در این متن درباره “چطور دکوراسیون خانه خود را به سبک مینیمال دیزاین کنیم ؟” صحبت میکنیم :

خوب قبل از هر چیز باید ببینیم سبک مینیمال چی هست ؟

اولین چیزی که این سبک رو برامون تعریف میکنه ، شعارش هست.

(ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ) در واقع بخوایم این شعار رو ساده تر بگیم میشه ، هر چی مبلمان و دکور کمتر ، فضای بیشتر داریم.

اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از موارد زیر هست :

۱ .ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺪرن
۲ .ﻧﻈﻢ دﻗﯿﻖ ﺧﻄﻮط
۳ .روﺷﻨﺎﯾﯽ
۴.ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺑﯿﺎن آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ هست .

 

 چند مورد از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت این سبک:

  •  ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮم و اﺣﺠﺎم
  • ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻧﮕﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺮم روﺷﻦ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﺮیال ها

در دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻃﺮح و ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐه ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎده ﭘﺎرﭼﻪ در ﭘﺮده ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.از ﻓﺮﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﯾﺎ از ﻫﺮ زﯾﺮ اﻧﺪاز ﻧﻘﺶ دار ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﺸﻮد و در ﻋﻮض ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی و ﺳﺮاﻣﯿﮑﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮه.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در دﮐﻮرﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و خبری از دﮐﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺮق ﮐﺎری و ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری و دﯾﮕﺮ زرق و ﺑﺮﻗﻬﺎ نیست.

Rate this post

مطالب پیشنهادی

دیدگاه خود را بنویسید