خودمان بسازیم – یک آینه زیبا برای دکوراسیون داخلی

توسط تحریریه گروه معماری هانس
516 بازدید

یک آینه زیبا برای دکوراسیون داخلی 

از دستورالعمل زیر برای تهیه یک آینه دکوری زیبا توسط خودتان استفاده نمایید.  ابعاد به اینچ نوشته شده است. هر اینچ برابر با دو ممیز پنجاه و چهار سانتیمتر است.

به چه لوازمی نیاز داریم؟

یک توپ نخ کنفی یا کاموا ( هرکدام را که می پسندید)
یک آینه با قطر چهارده اینج
چسب کاغذی ( یا چسب باند پزشکی )
میخ با ضخامت مناسب ( مناسب با نخ یا کاموای مورد استفاده شما)

گام اول

با مداد دور محلی که میخواهید آینه را نصب نمایید مشخص نمایید.( آینه را به دیوار متصل کرده و دور آن را با مداد خط بکشید)

اینه را بردارید و مرکز دایره را مشخص نمایید. دایره را به شانزده بخش تقسیم نمایید و محل برخورد هر بخش با مرکز دایره را مشخص نمایید. شما مجموعا شانزده نقطه روی محیط دایره خواهید داشت. با چسب کاغذی شماره هر نقطه را مشخص نمایید. بالاترین نقطه شماره یک خواهد بود. به ترتیب و در جهت عقربه های ساعت هر شانزده نقطه را با شماره مشخص نمایید.

گام دوم

از نقطه شماره یک به صورت عمودی و به خارج از مرکز محیط دایره ( به سمت بالا) شانزده اینچ به سمت بالا حرکت کنید و نقطه شماره هفده را مشخص نمایید. از نقطه شماره دو و با زاویه بیست و دو نیم درجه نسبت به مرکز دایره دوازده اینچ به سمت بالا با زاویه گفته شده حرکت کنید و نقطه شماره هجده را مشخص نمایید. این کار با توالی ذکر شده یعنی یکی درمیان شانزده و دوازده اینچ برای نقاط سه الی شانزده تکرار کرده و نقاط نوزده الی سی و دو را مشخص نمایید. بعد از مشخص نمودن کلیه نقاط در همه نقطه های میخ بکوبید. میخ را به اندازه ای بکوبید که بتوانید نخ ها رو دور آن بپیچید.

گام سوم

از دستورالعمل زیر برای پیچیدن و گره زدن نخ استفاده نمایید. کار را با گره زدن ابتدای نخ به میخ شروع و گره زدن نخ و برید نخ در میخ انتها تمام کنید.

از میخ شماره بیست و پنج شروع کنید و نخ را به میخ های یازده و بیست و نه و پانزده و هفده و سه و بیست یک بپیچید و کار را در میخ بیست و پنج تمام نمایید ( ۲۵-۲۹-۱۵-۱۷-۳-۲۱-۷-۲۵)

در ادامه با میخ بیست و شش شروع نمایید و نخ را دور میخهای دوازده و سی و شانزده و هجده و چهار و بیست دو و هشت بپیچید و کار را با میخ بیست و شش تمام کنید. (۲۶-۱۲-۳۰-۱۶-۱۸-۴-۲۲-۸-۲۶)

در ادامه با میخ بیست و هفت شروع نمایید و نخ را دور میخهای سیزده و سی یک و یک و نوزده و پنج و بیست سه و نه بپیچید و کار را با میخ بیست و هفت تمام نمایید ( ۲۷-۱۳-۳۱-۱-۱۹-۵-۲۳-۹-۲۷)

در نهایت با میخ بیست و هشت شروع نمایید و نخ را دور میخ های چهارده و سی دو و دو و بیست و شش و بیست چهار و ده و در نهایت بیست و هشت بپیچید ( ۲۸-۱۴-۳۲-۲-۲۰-۶-۲۴-۱۰-۲۸)

گام چهارم

در ادامه نخ رو به میخ بیست پنج گره بزندیو و دور میخهای نه و بیست شش و ده و بیست هفت و یازده بپیچید همین روند را تا رسیدن مجدد به میخ بیست و پنج ادامه بدهید.(۲۵-۹-۲۶-۱۰-۲۷-۱۱-۲۸-۱۲-۲۹-۱۳-۳۰-۱۴-۳۱-۱۵-۲۱-۱۶-۱-۱۷-۲-۱۸-۳-۱۹-۴-۲۰-۵-۲۱-۶-۲۲-۷-۲۳-۸-۲۴) با رسیده به بیست چهار میخ نه را در نظر نگیرید و نخ را دور میخ های ده و بیست شش و یازده و بیست هفت بپیچید ( ۱۰-۲۶-۱۱-۲۷) این روند را انقدر تکرار کنید تا مجدد به میخ ده برسید. در نهایت از میخ ده به صورت ساعتگرد نخ را دور کلیه میخهای حلقه داخلی به ترتیب بپیچید ته چرخه در میخ نه تکمیل گردد.

گام پنجم

آینه را اویزان نموده و لذت ببرید.

Rate this post

مطالب پیشنهادی

دیدگاه خود را بنویسید