مشخصه های سبک روستیک در معماری و دکوراسیون داخلی

توسط تحریریه گروه معماری هانس
169 بازدید

مشخصه های سبک روستیک در معماری و دکوراسیون داخلی

معرفی “مشخصه های سبک روستیک در معماری و دکوراسیون داخلی

روﺳﺘﯿﮏ
(ﻫﻨﺮ زﯾﺒﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ)

ﺳﺒﮏ روﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ از :۱_ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎلح ۲ _ﻧﻤﺎﯾﺶ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻃﺒﯿﻌﺖ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺗﺎ ﺣﺪودی وﺣشی ۳ _ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻨﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ ۴_ اراﺋﻪ زﻣﺨﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﯾﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺒﮏ زﻧﺪگی روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ای ﻓﺎﻗﺪ زرق و ﺑﺮق در ﯾﮏ ﺷﻬﺮﯾﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺳﺘﯿﮏ:

اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺠﺎم زﻣﺨﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺣﺠﯿﻢ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﺎب ﻧﺨﻮرده و ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

با بهره گیری از طیف رنگهای قهوه ای،سبز،خاکستری تیره ،سیاه همراه با سایه روشن های پی در پی و بعضا استفاده ازطیفهای قهوه ای روشن و زرد پاییزی.

به طور کلی میتوان گفت پالت رنگ بندی روستیک طیف رنگهای جنگل در فصول تابستان و پاییز است..

همانگونه که اکنون در پالت رنگی اشاره شد الگوی اصلی روستیک جنگلها هستند از این روی درپردازش سقفها با این الگو همواره از الوارهای چوب طبیعی و تیکه های چوب جنگلی (راش. بلوط.کاج) استفاده میشودکه به صورت الواری و یا  تخته پوش دیزاین میشود.

از سوی دیگر در کف سازی ها عمدتا از سنگهای کوهستانی و یا سنگپوشهای ناهموار و در طرحهای زمخت و در قواره های نامتناسب و غیر یکنواخت و یا تخته چوبهای طبیعی تیره استفاده میشود..

نکته بسیار مهم در دیزاین روستیک از نظر اینجانب صدای معماری است. سبک روستیک جزو محدود الگوهایی است که معماری آن پر از پای صدا است.صدای چوب طبیعی که موقع راه رفتن صدای خش خش و سایدگی و تق تق میدهند..ازخصوصیات حسی روستیک محسوب میشود.

دکوراسیون و تجهیزات:

در دکوراسیون روستیک همواره از پارچه هایی با بافت ضخیم..حصیری.. کرکی..و کرباس استفاده میشود تا تصویری از خاک و برگ ریزان جنگلی و یا سنگ ریزه های کوهستانی باشد.عدم درخشندگی و جلاخوردگی و نیزدوری از روشنایی غیر طبیعی و مصنوعی از دیگر ویژگیهای دکوراتیو این سبک است.

از مهمترین ویژگیهای دکوراسیون این سبک استفاده مداوم و پایان ناپذیر از چوبهای گردو و بلوط و راش و نراد در فرمهای طبیعی برای ساخت اوپن ها و کنسول ها و میز و صندلی و دیگر دکورها است.

آشپزخانه:

در طراحی آشپزخانه های روستیک می بایست کاملا مثل آشپزخانه ها و مطبخهای روستاهای کوهستانی وجنگلی عمل کرد یعنی استفاده مداوم از شلف های کاملا چوبی و طاقچه های سنگی و دکورهای نمایان جزو اولویتهای اینگونه دیزاین است.به طوری که بتوان کلیه وسایل و ابزار آلات آشپزی حتی مواد غذایی را نمایش داد. این رویه در روستاها باعث میشود که آشپز سریعتر به وسایل و مواد غذایی دسترسی داشته باشد و آشپزی و آشپزخانه ساده تری داشت…

 

Rate this post

مطالب پیشنهادی

دیدگاه خود را بنویسید