مشخصه های سبک مینیمالیسم در معماری و دکوراسیون داخلی

توسط تحریریه گروه معماری هانس
398 بازدید

مشخصه های سبک مینیمالیسم در معماری و دکوراسیون داخلی

معرفی “مشخصه های سبک مینیمالیسم در معماری و دکوراسیون داخلی

مینیمالیسم

(ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ)

اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از:  ۱ .ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺪرن ۲ .ﻧﻈﻢ دﻗﯿﻖ ﺧﻄﻮط ن ۳ .روﺷﻨﺎﯾﯽ ۴.ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺑﯿﺎن آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ…..

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی . ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮم و اﺣﺠﺎم و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻧﮕﻬﺎ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺮم روﺷﻦ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﺮیال….

ﺳﻘﻔﻬﺎ 

در ﺳﺒﮏ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد و از ﺳﻘﻔﻬﺎی ﺳﺎده ﺑﺪون ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺎر و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ و در رﻧﮓ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد…

دﮐﻮرﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ

در دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻃﺮح و ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐه ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎده ﭘﺎرﭼﻪ در ﭘﺮده ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.از ﻓﺮﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﯾﺎ از ﻫﺮ زﯾﺮ اﻧﺪاز ﻧﻘﺶ دار ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﺸﻮد و در ﻋﻮض ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی و ﺳﺮاﻣﯿﮑﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در دﮐﻮرﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و دﮐﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﻄﻮط و ﺻﻔﺤﺎت روﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺠﺎم و ﻣﻌﺮق ﮐﺎری و ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری و دﯾﮕﺮ زرق و ﺑﺮﻗﻬﺎ…

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

در ﻃﺮاﺣﯽ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات در درون ﮐﺎﺑﯿﻨﺘﻬا ﺟﺎﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ و در روﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ درﺑﻬﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ دارای دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎی ﺳﺎده ﯾﺎ ﺑﺪون دﺳﺘﮕﯿﺮه(ﻣﮕﻨﺖ)ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻮد..ﮔﺎز..ﺳﯿﻨﮏ.. و … ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و رﻧﮓ ﺳﯿﺎه اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

 

Rate this post

مطالب پیشنهادی

دیدگاه خود را بنویسید