واحد مسکونـی

204 بازدید

کارفرما: خانم شهابی

سال: ۱۳۹۸

مدت زمان اجرا: ۱ماه

موقعیت: تهران – یوسف آباد

بازسازی این واحد ۱۰۰متری واقع در یوسف آباد به سبک مدرن توسط تیم هانس طراحی و اجرا شد.
طراحی به سبک مدرن ، استفاده از نور خطی و فلت بودن سقف از ویژگی های این پروژه بود.